Статті

Результати соціологічного опитування 2011 року показують, що останнім часом сформувалась стабільна громадська думка стосовно підтримки зовнішнього незалежного оцінювання, як вирішального критерію вступу до вищих навчальних закладів. Зараз не виникає жодних сумнівів, що написання ЗНО є чи не найважливішим кроком в напрямку здобуття вищої освіти і вимагає ретельної та серйозної підготовки.

Згідно з офіційною програмою зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови за 2012 рік основними об’єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації. Саме тому основними цілями при підготовці до складання ЗНО є розширення знань з граматики, поповнення словникового запасу, та розвиток навичок усного мовлення на основі вивченого граматичного та лексичного матеріалу. Дані цілі є основними в роботі зі старшими групами в нашій організації.

Провідними рекомендаціями до підготовки до здачі ЗНО є розподілення навчального матеріалу за темами, що стосуються різноманітних сфер спілкування, наповнення їх лексичними одиницями та підкріплення доцільним граматичним матеріалом (граматичними часами в активному та пасивному станах, модальними дієсловами, конструкціями з інфінітивом та герундієм, умовним способом в англійській мові, та розширених знань з синтаксису).

Саме ці ключові ідеї були взяті за основу створення нашою організацією навчального плану для учнів старших класів з метою їх інтенсивної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади.

Усні теми, за якими розподілено навчальну програму на окремі розділи (юніти), стосуються провідних комунікативних тем, в яких подається не лише базова інформація, а й додаткові цікаві дані з метою розширення загального кругозору студента з тієї чи іншої теми, так як основною проблемою при усному мовленні є не відсутність знань з граматики чи недостатній лексичний запас, а брак саме обізнаності в тій чи іншій темі, що перешкоджає логічному викладенню думок.

Кожний юніт містить в собі певну кількість загальновживаних слів, безпосередньо пов’язаних з певною мовною темою. Також значна увага приділяється вивченню сталих виразів англійської мови (ідіом, кліше, сленгу), так як новітні методики базуються на вивчені іноземної мови на основі словосполучень та виразів. Значний процент від виучуваних слів є лексичними одиницями широкого спектру використання, що можуть бути вжиті при розкритті багатьох усних тем.

Але для успішного розвитку навичок усного та писемного мовлення знання лексики є недостатнім. Для цього потрібний міцний «каркас» – граматика. Кожний юніт підкріплений вправами на вивчення, закріплення та повторення базових знань з граматики англійської мови. Уроки-лекції з елементами евристичної бесіди та великої кількості різноманітних вправ на відпрацювання тих чи інших граматичних конструкцій значно підвищують рівень оволодіння інформацією. Кінцевим етапом закріплення граматичного та лексичного матеріалу є використання його на практиці в монологічному та діалогічному мовленні, що є кінцевою ціллю наших курсів.

Окрім розвитку говоріння та письма, значну увагу слід безумовно приділяти аудіюванню (сприйняттю тексту на слух). Даний вид діяльності є дуже розповсюдженим на різноманітних екзаменах та конкурсах, оскільки є оптимальним способом перевірки навичок розуміння усної англійської мови, та вміння оперувати почутою інформацією. Найкращими шляхами розвитку навичок аудіювання є спілкування з носієм мови, перегляд телевізійних програм та фільмів на англійській мові, вивчення англійських пісень, тощо. В нашій студії кожному цьому способу приділяється максимум уваги (співпраця з носіями мови, перегляд фільмів та відеороликів на англійській мові, їх обговорення та виконання різноманітних вправ по фільму, різноманітні види роботи з англійськими піснями). Це значно полегшує розуміння студентами іноземного усного мовлення, допомагає не лише переказувати зміст почутого, а й аналізувати інформацію та висловлювати власну точку зору з різноманітних проблемних питань.

Абревіатура «ЗНО» на асоціативному рівні зазвичай викликає відчуття паніки та страху як у абітурієнтів так і у їх батьків. Лише серйозна покрокова підготовка здатна перетворити ці відчуття на обґрунтовану та небезпідставну впевненість у власних силах, що є ключем до успішного написання ЗНО та вступу до вищого навчального закладу.

Кузнєцов К.М.

Мрії кожного викладача, незалежно від того, кого і чому він навчає – наступні: щоб учні уважно слухали на уроках, не порушували дисципліну, добре вчились, успішно засвоювали навчальний матеріал, показували гарні результати роботи та щоб кожен учень знав вивчений матеріал, а для вчителів-лінгвістів, ще й щоб відтворював вивчений матеріал на практиці.

Тому, мабуть з часів вини та навіть школами, переглядаємо з ними фільми та мультики на англійській мові та багато іншого.

Під час уроку вчитель намагається дотримуватись таких принципів:

  • принцип розвитку (передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів);
  • принцип самодіяльності (має на меті діяльнісний підхід, за якого учні відчувають себе співучасниками навчального процесу, а ідеї вчителя повністю оволодівають ними, вчитель ніби мимоволі наштовхує студентів);
  • принцип самоорганізації (передбачає спонукання учнів до організації свого робочого місця, планування роботи по виконанню завдання, та перевірки інших студентів).

Використовуючи творчість на кожному уроці вчикнення педагогіки, викладач постійно шукав шляхи вирішення цієї проблеми: аналізував, порівнював, змінював підхід до навчання, пропонував щось нове, більш ефективне. Всі ці удосконалення навчального процесу називають творчим підходом у навчанні.

Викладачі, які працюють в нашій мовній студії – це творчі люди, які шукають різні підходи до студентів, до навчання та застосовують творчість на кожному етапі навчання.

Викладачі застосовують різні форми і методи навчання, щоб зацікавити студентів, викликати в них бажання вчитись та з великою цікавістю чекати наступних уроків.

Тому наші викладачі пропонують щось нове, відмінне від класичного подання нового матеріалу, щоб студенти звернули на це увагу. Викладач заздалегідь обдумує хід уроку, інколи імпровізує, змінює умови навчання, робить все можливе, щоб «впіймати» учня на гачок інтересу.

Творчість проявляється на кожному уроці, ми завжди використовуємо ігри щоб зацікавити дітей, співаємо пісні, готуємо різні інсценізації цих пісень,малюємо малюнки до текстів, за допомогою яких, студентам легше розповідати вивчений текст, навчаємо як емоційно розповідати діалоги та монологи, зі студентами молодшого шкільного віку виготовляємо різні аплікації, вітальні листівки до свят, новорічні прикраси, ми разом з дітьми прикрашаємо аудиторії, залучаємо їх до переписки між різними групамитель не лише робить кожен урок не схожий на попередній, а й зацікавлює студентів відвідувати наступні уроки.

Скрицька Т.В.

Сторінка 2 із 2