Пн - Пт:

9:00 - 17:00

Сб, Нд:

вихідний

WOW English We Open the World

Публічна оферта

Публічний договір

надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови.

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Мовної студії WOW! English, які пропонують, керуючись ст 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою на наступних умовах:

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг https://wow-english.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним прийняття умов Договору.

1.3. Для прийняття Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.3.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

1.3.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;

1.3.3. Підтверджує згоду з умовами Договору;

1.3.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраної програми навчання, про які йде мова в пункті 4 цього Договору.

2. Визначення термінів

2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, прийняла його умови, і яка є Отримувачем освітніх послуг особисто, або батьком, матір’ю, або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.

Отримувач освітніх послуг – фізичні особи будь-якого віку та статі, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття з англійської мови за програмами, розробленими Мовною студією WOW! English.

4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.

4.3. Обрання курсів можливо на сайті https://wow-english.ua. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону або листом - повідомленням, що надсилається на електронну пошту отримувача послуг або його представників, зазначений під час авторизації на сайті.

4.4. Кількість занять визначається розкладом.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Надавача послуг:

5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Права Надавача послуг:

5.2.1. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його рівню.

5.2.2. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.

5.3.3. Замовник зобов'язаний ознайомитись та прийняти умови договору та виконувати всі належні умови для отримання послуг освіти та діяти у відповідності до данного документа.

5.4. Права Отримувача чи Замовника:

5.4.1. Отримувач має право доступу до онлайн гри https://world.wow-english.ua та навчальних матеріалів протягом навчального семестру.

6. Порядок розрахунків

6.1. Замовник зобов`язаний оплатити вартість усього курсу.

6.2. Договір вступає в силу з моменту старту першого заняття обраної програми.

6.3. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

7.3. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.

7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, страйки, військові дії інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

7.6. У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття переноситься на кінець семестру або, за попередньою домовленістю викладача з групою, на будь-яку дату протягом семестру.

7.7. У разі пропуску занять Отримувачем кошти за пропущені заняття не повертаються.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

9. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту отримання доступу до Особистого кабінету.

9.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це Надавача послуг.

9.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір є договором приєднання.

10.2. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми

10.5. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на сторінці сайту https://wow-english.ua.

10.6. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.